Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2018

ASP.NET and BOOTSTRAP

Styling DropDown list button
Add CssClass="form-control" like this:

<asp:DropDownList ID="CustomersDropDownList" CssClass="form-control" runat="server" Width ="200px"></asp:DropDownList>


Disable Site.Mobile.Master
Add the following class into ViewSwitcher code-behind file:

public class MyWebFormsFriendlyUrlResolver : Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers.WebFormsFriendlyUrlResolver
    {
        protected override bool TrySetMobileMasterPage(HttpContextBase httpContext, Page page, String mobileSuffix)
        {
            if (mobileSuffix == "Mobile")
            {
                return false;
            }
            else
            {
                return base.TrySetMobileMasterPage(httpContext, page, mobileSuffix);
            }
        }

    }

Then, edit the code on RouteConfig.cs (located in App_Start) as follows:

        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
        {
            var settings = new Frie…